Aanpak complex verzuim

Veel organisaties hebben te maken met langdurig verzuimende medewerkers. SV Land kan u ondersteunen bij de aanpak van complex verzuim en het beoordelen hiervan. Op basis van de langdurige verzuimdossiers wordt een arbeidskundige ingeschakeld en zo nodig een medische analyse uitgevoerd. Hierin worden tevens de sociale zekerheidsaspecten betrokken.

Op grond van het vastgestelde risicoprofiel wordt de gekozen aanpak per dossier bepaald. Vervolgens worden per dossier de gewenste stappen benoemd en alternatieve scenario’s aangereikt. Dit vindt plaats in een rapportage per verzuimende medewerker.

De volgende aspecten komen in ons onderzoek in ieder geval aan de orde:

  • bepalen of de juiste weg naar re-integratie/ herstel wordt gevolgd
  • vaststellen medische plausibiliteit van het advies van de bedrijfsarts
  • bepalen of een Deskundigenoordeel zinvol is
  • beoordelen of wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen (zoals de Wet Verbetering Poortwachter)
  • beoordelen loonsancties UWV
  • onderkennen van besparingsmogelijkheden zoals garantiebepalingen, premiekortingen, no-riskpolis
  • controleren van de WIA beschikkingen
  • controleren van uitgevoerde herbeoordelingen WGA
  • vaststellen of medefinanciering door UWV of verzekeraar mogelijk is
  • Indien u dit wenst, kunnen wij het vervolgtraject uitvoeren en ondersteunen bij de uitvoering en interne borging van de mogelijke verbeteringen.