Analyse Consequenties Participatiewet

Sinds de komst van de Participatiewet hebben werkgevers te maken met het vraagstuk arbeid, participatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een arbeidsbeperking. SV Land heeft een analyse ontwikkeld die de consequenties voor werkgevers in kaart brengt.

Werkgevers in de marktsector met meer dan 25 werknemers krijgen te maken met de gevolgen van de invoering van de Participatiewet. Deze werkgevers moeten in 2026 100.000 extra banen hebben gerealiseerd voor mensen uit de doelgroep met een arbeidsbeperking. Er vindt een jaarlijkse opbouw plaatst tot dit einddoel is bereikt.

Doelgroepregister

Wie onder de doelgroep valt, wordt beoordeeld door UWV en wordt geregistreerd in een doelgroepregister. Op 1 januari 2013 heeft er een nulmeting plaatsgevonden om jaarlijks de realisatie te kunnen meten.

Analyse

SV Land ondersteunt werkgevers met voorlichting, het in kaart brengen van de consequenties van de doelgroepbepaling, het vaststellen welke werknemers onder de doelgroep vallen en het berekenen van het quotumpercentage. De analyse bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Berekening individuele quotumverplichting: Hoeveel banen moet de werkgever beschikbaar stellen voor de doelgroep. Wat zijn de (financiële) gevolgen als deze verplichting niet wordt gehaald.
  2. Onderzoek doelgroepregister en no-risk: Hoeveel en welke medewerkers, die al in dienst zijn, vallen onder de doelgroep of onder de no-riskpolis
  3. Onderzoek benutting, subsidies en voorzieningen

Rapport

Op basis van de analyse stellen wij een rapport op, waarin de volgende zaken aan de orde komen.

  • Informatie werking Participatiewet
  • Uitkomst uitvoering analyse: hoeveel arbeidsplaatsen moet werkgever conform een quotumverplichting beschikbaar stellen? Wat is de hoogte van de quotumheffing als de verplichting niet wordt gehaald en welke gevolgen heeft dit?
  • Globale doorkijk naar te nemen stappen op HR- en organisatieniveau, zoals aanpassingen beleid, processen en HR instrumenten.
  • Waar haalt werkgever de medewerkers vandaan die onder de doelgroep vallen als er functies beschikbaar zijn?

Vervolgstappen

Op basis van het rapport is de werkgever in staat om een aantal keuzes te maken op het gebied van onder meer HR-beleid, inrichting van het functiegebouw en HR-processen en instrumenten. U kunt hierbij denken aan zaken als functiedifferentiatie en jobcarving. Dit vergt, naast kennis op het gebied van HR, ook arbeidsdeskundige kennis. Het gaat immers om een specifieke doelgroep met arbeidsbeperkingen.

SV Land beschikt over uitgebreide kennis én ervaring op beide vakgebieden en wij kunnen u helpen om de juiste keuzes te maken en te implementeren. Hiervoor kunnen wij na afloop van de analyse een maatwerk offerte voor u maken.